طراحی فروشگاه اینترنتی

این محصول هم می تواند یک سایت فروشگاهی ویا یک سایت شرکتی باشد . برای نمونه می توان به سایت داروخانه بابک و بسپار دارو برای نمونه فروشگاهی و برای سایت شرکتی به سایت شرکت های ایمن افزار شایگان و رسالت کرمان اشاره کرد . همچنین در این محصول ما امکان اتصال سایت با نرم افزار داروخانه را فراهم می کنیم به طوری که موجودی و اطالعات قیمت محصوالت داخل سایت قرار گرفته و در مقابل سفارشات سایت بهداخل سیستم داروخانه قرار میگیرد که این عملیات از طریق پنل سایت انجام می شود .

داروخانه بابک - ایمن افزار